Scroll Top
Zawiła 55b; 30-390 Kraków

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Definicje:

 1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.
 2. Usługodawca – operator Serwisu – PIOTR WĄSIK SPECIALTECH, z siedzibą przy ul. Podhalańskiej 7A(kod pocztowy: 30-430) Podmiot działa w oparciu o NIP 9451941117
 3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.specialtech.pl w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi.
 4. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, których rodzaj i zakres został określony w § 2 niniejszego Regulaminu.
 5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta z Użytkownikiem lub Osobą odwiedzającą serwis w ramach zorganizowanego systemu teletransmisji (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 7. Formularz – formularz dostępny w Serwisie, wypełniany przez Użytkownika w celu aplikowania na ofertę pracy.
 8. Oferta pracy – opublikowana w Serwisie informacja dotycząca wolnej posady, na którą aplikować może Użytkownik serwisu

1. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), PIOTR WĄSIK SPECIALTECH , z siedzibą w Krakowie, operator Serwisu internetowego specialtech.pl ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w Serwisie w postaci odnośnika do strony internetowej, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Celem Serwisu jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia procesów rekrutacji. Operator działa w oparciu o NIP 9451941117
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom:
  – aplikowanie na opublikowane w Serwisie oferty pracy,
  – przesłanie drogą teletransmisji informacji o Użytkowniku (także w formie pliku CV) w celu wzięcia udziału w toczących się lub przyszłych procesach rekrutacji.
 3. W ramach Serwisu Usługodawca zapewnia możliwość wyszukiwania i przeglądania ofert pracy i aplikowania na oferty pracy, zamieszczania danych osobowych na potrzeby aktualnie prowadzonych i przyszłych rekrutacji.

3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymagania techniczne:
  – urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (zalecane są aktualne wersje najpopularniejszych przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Opera, Safari, Edge),
  – aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  – włączona obsługa plików cookies.
 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu komputerowego i oprogramowania, niespełniających wymagań technicznych określonych w ust. 1 Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

4. Zasady aplikowania na Oferty pracy

 1. Na interesujące oferty można aplikować bezpośrednio klikając w przycisk „Aplikuj”.

5. Warunki zawierania i rozwiązywania Umów

 1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu przez Użytkownika stanowi moment zawarcia umowy o świadczenie Usług i jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od chwili jego akceptacji.
 3. Użytkownik może w każdym momencie odstąpić od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną na adres Usługodawcy.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownicy mają prawo do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres: PIOTR WĄSIK SPECIALTECH, z siedzibą przy ul. Podhalańskiej 7A w Krakowie (kod pocztowy: 30-430) lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: praca@specialtech.pl
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a) Oznaczenie usługobiorcy,
  b) Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji
 4. Operator rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki w terminie nieprzekraczającym 14 dni od otrzymania reklamacji przez Operatora.

7. Ochrona danych osobowych w Serwisie

 1. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz w zgodzie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest PIOTR WĄSIK SPECIALTECH, z siedzibą przy ul. Podhalańskiej 7A w Krakowie (kod pocztowy: 30-430)
 3. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem formularza aplikowania na oferty pracy zbierane są w celu realizacji Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od zakresu udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody – w celu udziału w procesie rekrutacyjnym lub udziału w procesach rekrutacyjnych w przyszłości.
 5. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu mogą być podmioty zainteresowane zatrudnieniem Użytkownika Serwisu (osoby poszukującej pracy).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 7. W przypadku podania danych osobowych przez Użytkownika, Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym udostępnienia danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę podmiotom trzecim w celu wykonania Umowy, tj. w szczególności w zakresie prowadzenia i zarządzania aktualnymi i przyszłymi procesami rekrutacyjnymi, w szczególności w związku z poszukiwaniem i przekazywaniem Użytkownikowi ofert pracy, a także przedstawianiem CV Użytkownika potencjalnym podmiotom przedstawiającym oferty pracy w ramach Serwisu oraz podmiotów zainteresowanych znalezieniem pracownika za pośrednictwem Usługodawcy.
 8. Dane osobowe przetwarzane w ramach Serwisu: nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, numer telefonu, dane dot. przebiegu nauki, historia zatrudnienia, dane dot. przebytych kursów, posiadanych uprawnień zawodowych, adres IP, adres e-mail.
 9. Serwis jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi.
 10. Serwis zabezpieczony poprzez instalacje certyfikatu SSL zapewniającego ochronę Serwisu oraz będącego gwarantem poufności danych przekazywanych drogą elektroniczną.

8. Postanowienia końcowe:

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: w szczególności zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Operator poinformuje Użytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.