Scroll Top
Zawiła 55b; 30-390 Kraków

Ochrona Danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Piotr Wąsik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SPECIALTECH, z głównym miejscem prowadzenia działalności w Krakowie przy ul. Zawiłej 55 (kod pocztowy: 30-390), NIP 9451941117

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: praca@specialtech.pl  lub pod numerem telefonu: 660 697 629

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od zakresu udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody – w celu udziału w procesie rekrutacyjnym lub udziału w procesach rekrutacyjnych w przyszłości.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko przez Panią/Pana wskazane, w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 2211 i 4 Kodeksu pracy, a w przypadku Pani/Pana dobrowolnej zgody również w zakresie wizerunku lub innych danych dobrowolnie podanych

lub/i

  1. w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych na stanowisko przez Panią/Pana wskazane lub podobne, w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 2211 i 4 Kodeksu pracy, a w przypadku Pani/Pana dobrowolnej zgody również w zakresie wizerunku lub innych danych osobowych dobrowolnie podanych

Celem rozwiania wątpliwości umieszczenie przez Ciebie w CV lub innych dokumentach aplikacyjnych zdjęcia lub innych danych niewymaganych przepisami Kodeksu pracy będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, odpowiednio w celu udziału w jednostkowym procesie rekrutacyjnym lub w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Jednocześnie Administrator prosi o nieumieszczanie w dokumentach aplikacyjnych danych nieadekwatnych do przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych, w szczególności takich jak: stan cywilny, posiadanie dzieci, dokładny adres zamieszkania, data urodzenia. Dane te nie powinny być podawane w procesie rekrutacyjnym.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Do niczego Cię nie zmuszamy, jednak tak naprawdę bez ich podania nie jesteśmy w stanie włączyć Twojej osoby do procesu rekrutacyjnego.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Firma  PIOTR WĄSIK SPECIALTECH nie udostępnia Twoich danych innym podmiotom.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Firma PIOTR WĄSIK SPECIALTECH przechowuje Twoje dane osobowe przez okres zależny od wyrażonej przez Ciebie zgody. W przypadku gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko w procesie rekrutacyjnym, który Cię interesuje, Twoje dane osobowe zostaną usunięte w momencie zakończenia procesu rekrutacyjnego, przy czym będzie to trwało nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu ich przesłania do nas. Natomiast jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych na poczet również innych procesów rekrutacyjnych, będziemy je przechowywać przez okres 36 miesięcy od momentu ich przesłania do nas.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest Twoja dobrowolna zgoda wynikająca z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. a lub c Rozporządzenia z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Jak będziemy się z Tobą kontaktować?

  • E – mail
  • Rozmowa telefoniczna
  • Wiadomość sms

Czym jest prawo do bycia zapomnianym?

Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie).

Czy Twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego?

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Czy dane będą profilowane?

Twoje dane osobowe nie będą profilowane.

Informacje dotyczące danych osobowych znajdziesz także na stronach Regulamin oraz Polityka prywatności.